چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵, ۱۳:۲۹
 
 
  • مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

  نام و نام خانوادگی
سمت سابقه کار
(سال)
شماره تماس
شماره فکس
رزومه کاری

دکتر ریاحی

 

پریسا ریاحی

 

 

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

 

22

 

64492474

64492378

 

66580082

 


  • معاونین مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

   نام و نام خانوادگی
سمت

سابقه کار

(سال)

شماره تماس
  فراهانی

 فاطمه شهرابی فراهانی

 معاون مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

14 
 

64492462

 اصفهانی-2

علیرضا اصفهانی

    "

64492396
  • روسای دفتر توسعه کارآفرینی

  نام و نام خانوادگی
سمت سابقه کار
(سال)
شماره تماس
تبسم باوفا  تبسم باوفا
رئیس گروه تعامل وهماهنگی باسایرنهادهاودستگاههادرزمینه کارآفرینی

14 

64492734

معصومه امیری

 معصومه امیری
رئیس گروه تدوین و مقررت کارآفرینی

14

64492393

 دلارام نجفی
رئیس گروه
  64492665
 نسیم قدس
رئیس گروه برنامه ریزی کارآفرینی  15 64492715
 نشانی

تهران-خیابان آزادی- نرسیده به خیابان بهبودی-ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی- طبقه 7- اتاق 703

E-mail:karafarini@mcls.gov.ir