سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۱۶:۲۰
 
 

رزومه کاری روساودبیران کانونهای کارآفرینی استانی

نام استان 

 رئیس کانون

دبیر کانون

آذربایجانشرقی

رزومه کاری استان آذربایجانشرقی- هاشمی پور

رزومه کاری رئیس کانون آذربایجانشرقی-

هاشمی پور


رزومه کاری دبیر کانون آذربایجانشرقی- مرادیرزومه کاری دبیر کانون آذربایجانشرقی- مرادی

      آذربایجانغربی

رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی استان آذر غربی-آقای میرزاده

رزومه کاری رئیس کانون آذر غربی-

میرزاده

 

 

    اردبیل

 

 

رزومه کاری دبیرکانون اردبیل-فرهودی

رزومه کاری دبیرکانون اردبیل-

فرهودی

 

    اصفهان

 

 

  البرز

 

رزومه کاری دبیرکانون کارآفرینی استان البرز

رزومه کاری دبیرکانون البرز-

یعقوبی

 

  ایلام

رزومه کاری رئیس کانون ایلام-آقای اکبری

رزومه کاری رئیس کانون ایلام-

علی اکبری

 

رزومه کاری دبیرکانون کارآفرینی ایلام- بیگی

رزومه کاری دبیرکانون ایلام-

بیگی

 

  بوشهر

رزومه استان بوشهر-بهروزی

رزومه کاری بوشهر-

بهروزی

رزومه بوشهر-مجابرزومه بوشهر-مجاب

   تهران

رزومه کاری استان تهران

رزومه کاری رئیس کانون تهران-

حامدی نیا


 چهارمحال بختیاری

 

 

  خراسان جنوبی


رزومه کاری رئیس کانون خراسان جنوبی- روشنک

رزومه کاری دبیر کانون خراسان جنوبی- سنوییرزومه کاری دبیر کانون خراسان جنوبی- سنویی

خراسان رضوی

رزومه خراسان رضوی-قنبری

رزومه کاری رئیس کانون خراسان رضوی-

قنبری

 

    خراسان شمالی

رزومه استان خراسان شمالی-رانی نسب

رزومه کاری رئیس کانون خراسان شمالی-

ربانی نسب

رزومه کاری دبیر کانون کارآفرینی استان خراسان شمالی

رزومه کاری دبیر کانون خراسان شمالی-

فاطمی مقدم

    خوزستان

 

 

  زنجان

رزومه کاری استان زنجان- بیات

رزومه کاری رئیس کانون زنجان-

بیات

رزومه کاری استان زنجان- نیتی رزومه کاری  زنجان- نیتی

سیستان و بلوچستان

 

 

سمنان

 

رزومه کاری دبیرکانون سمنان -سعدالدین

 

  فارس


رزومه کاری رئیس کانون فارس-قریشی نژاد

رزومه کاری رئیس کانون فارس-

قریشی نژاد


 قزوین

 

رزومه کاری رئیس کانون قزوین-آقای ساروخانی

رزومه کاری رئیس کانون قزوین-

آقای ساروخانی

 


 قم


رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی قم-آرانی

رزومه کاری رئیس کانون قم-

آرانیرزومه کاری دبیر کانون کارآفرینی استان قم- بیگدلی

رزومه کاری دبیر کانون قم-

بیگدلی


  کردستان

رزومه کاری استان کردستان

رزومه کاری رئیس کانون کردستان-

صلواتی

 

  کرمان

 

 

 کرمانشاه

رزومه کاری رئیس کانون کرمانشاه- سنجابی

رزومه کاری رئیس کانون کرمانشاه-

سنجابی

 

رزومه کاری دبیرکانون کرمانشاه- مرادیرزومه کاری دبیرکانون کرمانشاه- مرادی

 

کهکیلویه و بویر احمد 

 

 

 گلستان

رزومه کاری رئیس کانون- رحمانی

رزومه کاری رئیس کانون-

رحمانی

 

  گیلان

رزومه کاری رییس کانون کارآفرینی استان گیلان

رزومه کاری رییس کانون گیلان-

رحیمی

 

  لرستان

رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی لرستان- دکتر فکوری

رزومه کاری رئیس کانون لرستان-

دکتر فکوری

مازندران

رزومه کاری استان مازندران-عباسی

رزومه کاری رئیس کانون مازندران-

عباسی

 

 مرکزیرزومه کاری دبیرکانون مرکزی-

فرشیدپور

 

 هرمزگان

رزومه کار استان هرمزگان-ایروش

رزومه کاری رئیس کانون هرمزگان-

ایروش

رزومه کاری استان هرمزگان

رزومه کاری دبیر کانون هرمزگان-

دادیان

 

 همدان

 

 

 یزد

 

رزومه کاری دبیرکانون کارآفرینی یزد- هزارخانی

رزومه کاری دبیرکانون یزد-

هزارخانی