اخبار

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۵۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

فعالیتهای ادارات حوزه معاونت

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

پیامهای کارآفرینی

  • کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.( جدید در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان).

Loading

آماربازدیدکنندگان

۴ نفر
۲۵,۶۰۰,۱۴۸ نفر
۱۷,۹۳۴ نفر
۲۷,۰۱۸ نفر
۵۵,۳۱۵ نفر

اشتغال اتباع خارجی