برنامه های توسعه اشتغال

گزارشهای معاونت

 چارچوب پیاده سازی سیستم هشداردهنده بازارکار(سهبا)  
اقتصاد غیر رسمی و جایگاه اشتغال غیر رسمی در ایران-آذر1399 عملکرد برنامه های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی درسال 1397
تحلیل دستمزد شاغلان بخش خصوصی(به تفکیک بخشها، مناطق و دهک ها)-آذر1399 مستندات برنامه اشتغال فراگیر و روستایی و عشایری- دیماه1396
گزارش دستاوردها و برنامه های اشتغال زایی دولت برای زنان-آذر1399 مطالعه رابطه تولید و اشتغال و برآوزرد نرخ بهینه اشتغال در بخشهای اقتصادی -تیر1396

گزارش جلسات تببین و تشریح طرح پرداخت یارانه دستمزد در استان چهار و محال و بختیاری

گزارش پایش و بهبود نظام کارآفرینی در ایران
مشارکت اقتصادی زنان و شاخصهای کلان اقتصادی- اردیبهشت 1398 گزارش تحلیل بازار کار از منظر جنسیت- دیماه 1395
مشارکت اقتصادی جوانان و شاخصهای کلان اقتصادی- فروردین 1398 گزارش بررسی وضعیت بیکاری در مناطق شهری و روستایی- بهمن 1395
پایش اجرای قانون ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری-مرداد1398  

آماربازدیدکنندگان

۳۵ نفر
۸۸,۳۹۰,۵۶۷ نفر
۳۱,۶۱۸ نفر
۵۲,۹۸۸ نفر