چارت سازمانی

 • دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

  [مدیر کل دفتر][معاونین دفتر]

  • گروههای دفتر

   • امور اشتغال زنان، دانش آموختگان و اقشار خاص

   • مطالعات ملی اشتغال و سیاست های کلان اقتصادی موثر بازار کار

   • سیاست های فعال بازار کار

   • نظارت و هماهنگی امور اشتغال استانها

   • سیاست های تنظیمی و حمایتی بازار کار