شرح وظایف دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

-         بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور تهیه و تنظیم پیشنهادات در خصوص حفظ و تثبیت فرصت های شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان، دانش آموختگان و زنان در قالب لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه ها.

-         تهیه بانک اطلاعات طرح های اشتغالزا (مصوب کارگروه تخصصی اشتغال استانها)

-         تهیه و تدوین راهبردهای پیشنهادی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری.

-         تدوین سیاستهای اجرایی پیشنهادی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری.

-         پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی دستگاههای اجرایی و تهیه گزارش های ادواری از روند پیشرفت آنها.

-         همکاری با سایر بخشهای ذیربط در وزارت متبوع جهت ساماندهی نظام اطلاعاتی مورد نیاز در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزارهای مناسب.

-         تدوین طرح ها و برنامه های لازم به منظور اشتغال فارغ التحصیلان و فراهم آوردن امکانات لازم جهت اشتغال آنها از طریق واحدهای استانی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط.

-         تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات بازار کار متخصصین و دانش آموختگان و ارائه گزارش های مربوطه.

-         مطالعه، بررسی و ارزیابی سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی و ارائه راهکارهای لازم به منظور جلگیری از کاهش فرصت های شغلی.

-         به روزرسانی فرهنگ ملی مشاغل و شناسایی مشاغل جدید از طریق طبقه بندی و کدگذاری مشاغل براساس استانداردهای بین المللی با همکاری دستگاههای ذیربط.

-         مطالعه و بررسی عوامل و اثرات سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و سایر تصمیمات و برنامه های اقتصادی دولت بر اشتغال و بازار کار و ارائه پیشنهادات لازم.

-         مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرتبط با سیاست های فعال بازار کار.

-         مطالعه و بررسی در مورد انطباق ساختار نظام آموزشی (رسمی و غیر رسمی) با نیازهای بازار کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی.

-         مطالعه و بررسی سازوکارهای انعطاف پذیری در بازار کار (بازنگری در قوانین و مقررات، سه جانبه گرایی، توسعه مشاغل پاره وقت، موقتی و مشارکتی و ...) و ارائه راهکارهای پیشنهادی با همکاری سایر معاونتها و مراجع ذیربط.

-         مطالعه و بررسی سازوکارهای حفظ اشتغال (تعیین حداقل دستمزد، اشتغال نیروی کار خارجی، انطباق شغل و مهارت و دستمزد و ...) و ارائه راهکارهای پیشنهادی با همکاری سایر معاونت ها و مراجع ذیربط.

-         تهیه و گزارش های تحلیلی مرتبط با سیاست های حمایتی و غیرفعال بازار کار.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۰:۴۵