فعالیتهای دفترتوسعه کارافرینی

تربیت نیروی انسانی کارآفرین

تقویت اکوسیستم کارآفرینی

شناسایی و حمایت از کارآفرینان برتر

نهادهای پشتیبان کارآفرین