مسئول دبیرخانه شورایعالی اشتغال

 

نام و نام خانوادگی  سمت  سابقه کار  شماره تماس  شماره فکس  رزومه کاری
محمد اسکندری  رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال    64492645  66580112