رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت ازمشاغل خانگی

   نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس  شماره فکس
مهناز امامدادی  

 

 مهناز امامدادی

 

 رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

 64492857

 

 64492532