مسئول ستاددبیرخانه حمایت ازمشاغل خانگی

 

 نام ونام خانوادگی

 سمت

 سابقه کار سال

 شماره تماس

شماره فکس 

 رزومه کاری

 

 مهناز امامدادی طارمی

   رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و  

 حمایت از مشاغل خانگی

24

   64492857

66580075

 64492532