مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال

   نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس  شماره فکس
ازوجی    دکترعلاءالدین ازوجی

 مشاوروزیرومدیرکل دفتر سیاستگذاری

و توسعه اشتغال

 64492656  66580091
             

معاونین مدیرکل

           
نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس  شماره فکس
 مجید حسین پور  معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال  64492812  66580091
 وحید مشایخی  معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال  64492254  66580091

روسای اداره

نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس
 مهدی ذوالفقاری  رئیس گروه امور اشتغال زنان، دانش آموختگان و اقشار خاص  64492831
 راضیه امیدوار  رئیس گروه هماهنگی و نظارت بر استانها  64492809
 طاهره اکبری  رئیس گروه مطالعات ملی اشتغال  64492630