مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال

  نام و نام خانوادگیسمت سابقه کار  شماره تماس شماره فکس رزومه
  دکتر علاءالدین ازوجی مشاور وزیرومدیر کل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال 17 سال

64492656

66580159

 66580091 

معاونین مدیرکل

 نام ونام خانوادگی سمت  سابقه کار شماره تماس شماره فکس رزومه
 

 

مجید حسین پور


 معاون مدیرکل دفترسیاستگذاری وتوسعه اشتغال 

 11 سال 64492812  
 

 محمد آذر پناه


 معاون مدیرکل دفترسیاستگذاری وتوسعه اشتغال

 

 13 سال 64492254  

روسای اداره

 نام و نام خانوادگی سمت  سابقه کارشماره تماس  شماره فکس رزومه
آقای کریم زاده  مسعود کریم زاده

سرپرست گروه برنامه ریزی و هدایت اعتبارات

و تسهیلات (اشتغالزا)

 18 سال 64492465  
  مهدی ذوالفقاری

 رئیس کروه اموراشتغال زنان، دانش آموختگان

و اقشار خاص

 18 سال 64492831  
 

 وحید مشایخی


 رئیس گروه سیاستهای تنظیمی و حمایتی بازار کار 12 سال 64492804  
راضیه امیدوار

 راضیه امیدوار


 رئیس گروه هماهنگی و نظارت بر استانها 24 سال 64492809  
 

 فاطمه سخایی


 رئیس گروه سیاستهای فعال بازار کار 17 سال 64492803  
طاهره اکبری

 طاهره اکبری


 رئیس گروه مطالعات ملی اشتغال 14 سال 64492630