مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

  نام و نام خانوادگی
سمت سابقه کار
(سال)
شماره تماس
شماره فکس
رزومه کاری

دکتر ریاحی

 

پریسا ریاحی

 

 

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

 

22

 

64492474

64492378

 

66580082

 


معاونین مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

   نام و نام خانوادگی
سمت

سابقه کار

(سال)

شماره تماس
  فراهانی

 فاطمه شهرابی فراهانی

 معاون مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

14 
 

64492462

 اصفهانی-2

علیرضا اصفهانی

    "

64492396

روسای دفتر توسعه کارآفرینی

  نام و نام خانوادگی
سمت

سابقه کار(سال)

شماره تماس
تبسم باوفا  تبسم باوفا
رئیس گروه تعامل وهماهنگی باسایرنهادهاودستگاههادرزمینه کارآفرینی

14 

64492734

قدس
نسیم قدس رئیس گروه برنامه ریزی کارآفرینی

15

64492715

 
دلارام نجقی
دلارام نجفی
رئیس گروه هماهنگی در امور کارآفرینی
 23 64492665
 معصومه امیررئیس گروه تدوین و مقررات کارآفرینی 15 64492393
 نشانی

تهران-خیابان آزادی- نرسیده به خیابان بهبودی-ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی- طبقه 7- اتاق 703

E-mail:karafarini@mcls.gov.ir