مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

    
       

 

 

نام ونام خانوادگی                  سمت 

 سابقه کار

(سال)

شماره تماس   شماره فکس   رزومه کاری  
 سرهنگی-مدیر کارآفرینی   رحیم هوشنگی   مدیر کل دفترتوسعه کارآفرینی  

 64492378

64492474

 66580082    

 

 
 

 


 

معاونین مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

   نام و نام خانوادگی
سمت

سابقه کار

(سال)

شماره تماس
  فراهانی

 فاطمه شهرابی فراهانی

 معاون مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

14 
 

64492462

 اصفهانی-2

علیرضا اصفهانی

    "

64492396

روسای دفتر توسعه کارآفرینی

  نام و نام خانوادگی
سمت

سابقه کار(سال)

شماره تماس
تبسم باوفا  تبسم باوفا
رئیس گروه تعامل وهماهنگی باسایرنهادهاودستگاههادرزمینه کارآفرینی

14 

64492734

قدس
نسیم قدس رئیس گروه برنامه ریزی کارآفرینی

15

64492715

 
دلارام نجقی
دلارام نجفی
رئیس گروه هماهنگی در امور کارآفرینی
 23 64492665
 معصومه امیررئیس گروه تدوین و مقررات کارآفرینی 15 64492393
 نشانی

تهران-خیابان آزادی- نرسیده به خیابان بهبودی-ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی- طبقه 7- اتاق 703

E-mail:karafarini@mcls.gov.ir