مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

    
   نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس  شماره فکس
سرهنگی

 

 رحیم سرهنگی

 

 مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

 

 64492474

 

 66580082


       

معاونین مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس شماره فکس 
 فاطمه شهرابی فراهانی  معاون مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی  64492610  66580082
 علیرضا اصفهانی  معاون مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی   64492396  66580082

روسای دفتر توسعه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی  سمت   شماره تماس
 تبسم باوفا  رئیس گروه تعامل و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاههادر زمینه کارآفرینی  64492748
 نسیم قدس  رئیس گروه برنامه ریزی کارآفرینی  64492771
 دلارام نجفی  رئیس گروه هماهنگی در امور کارآفرینی  64492665