مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار
شماره تماس
شماره فکس
 رزومه کاری

 

محمد اکبرنیا

 

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کاروکاریابیها


 

64492472

66580018

 

66580059


             
             

معاونین مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار
شماره تماس
شماره فکس
رزومه کاری

 

مهرداد میر احسنی

 

معاون مدیرکل دفترهدایت نیروی کاروکاریابیها


 

64492477

 

66580018

 

  امید ملک

 

"

 

64492409 

"   

روسای دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
 سابقه کار
شماره تماس

 سعید تفویضی

رئیس گروه برنامه ریزی و هدایت نیروی کار


64492249 


صفدر اکبری پور

رئیس گروه نظارت بر کاریابیهای داخلی


 64492469

 
رجب زادیان

  رویا رجب زادیان

رئیس گروه نظارت بر کاریابیهای خارجی

24 سال
64492468