مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 
   نام و نام خانوادگی  سمت شماره تماس   شماره فکس
اکبرنیا

 

 محمد اکبرنیا

 

 مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 

66580018

 

66580059       

معاونین مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

نام و نام خانوادگی   سمت  شماره تماس  شماره فکس
 امید ملک  معاون مدیرکل دفترهدایت نیروی کارو کاریابیها  64492409 66580059
 رویا رجب زادیان  معاون مدیرکل دفترهدایت نیروی کارو کاریابیها  64492468  66580059

روسای دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس
 سعید تفویضی  رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی وکاریابیهای داخلی  64492241
هما  پیروز قاضیانی  رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی و کاریابیهای داخلی  64492470
فریبرز حسنعلی  رئیس گروه  برنامه ریزی و هدایت نیروی کار  64492477