مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 
   نام و نام خانوادگی  سمت شماره تماس   شماره فکس
 محمودبی سفید کوهی

 

 حسین محمودی سفیدکوهی

 

 مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 

66580018

 

66580059       

معاونین مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

نام و نام خانوادگی   سمت  شماره تماس  شماره فکس
 امید ملک  معاون مدیرکل دفترهدایت نیروی کارو کاریابیها  64492409 66580059

روسای دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

 نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس
 سعید تفویضی  رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی وکاریابیهای داخلی  64492241
هما  پیروز قاضیانی  رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی و کاریابیهای داخلی  64492470
فریبرز حسنعلی  رئیس گروه  برنامه ریزی و هدایت نیروی کار  64492477