مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار
شماره تماس
شماره فکس
 رزومه کاری

 

محمد اکبرنیا

 

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کاروکاریابیها


 

64492472

66580018

 

66580059


             
             

معاونین مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار
شماره تماس
 


 

امید ملک

 

        معاون مدیرکل دفترهدایت نیروی کاروکاریابیها


 

64492409  

 

 

 

 

  رویا رجب زادیان      

       معاون مدیر کل دفترهدایت نیروی کاروکاریابیها  

                       64492468     

روسای دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها

  نام و نام خانوادگی
سمت
 سابقه کار
شماره تماس

 سعید تفویضی

رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی و کاریابیهای داخلی 


64492469 


صفدر اکبری پور

رئیس گروه نظارت برموسسات مشاوره شغلی وکاریابیهای خارجی


 64492470

 

مهرداد میراحسنی 

رییس گروه برنامه ریزی و هدایت نیروی کار    64492477