تفاهم نامه های انجام شده در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال