معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

  نام و نام خانوادگیسمت  سابقه کار    شماره تماسشماره فکس رزومه کاری  
دکتر منصوری دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  64492303 66580158  

مشاورین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

   نام و نام خانوادگی       سمت  

سابقه کار(سال) 

شماره تماس  شماره فکس   رزومه کاری  
مهری- سایت
 غلامعباس مهری  مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال       64492597  66580158  

آقای کارگر
محمد رضا کارگر شورکی   مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال    64492670  66580158  

مدیران کل حوزه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

  نام و نام خانوادگی    سمت

سابقه کار(سال)

شماره تماس  شماره فکس  رزومه کاری  
سرهنگی-مدیر کارآفرینی
 رحیم سرهنگی  مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی  

64492378   

64492474

 66580082    
محمد اکبرنیا- مدیرکل دفتر کاریابیها  محمد اکبرنیا  مدیر کل دفترهدایت نیروی کار و کاریابیها  25  64492472  66580059  

 علاالدین ازوجی  مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

64492476

66580159

 66580091  
مهناز امامدادی- دبیرخانه مشاغل خانگی  مهناز امامدادی  رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی    24

64492857

66580075

 64492532

 

 

آقای اسکندری-رئیس ذبیرخانه شورایعالی اشتغال
 محمد اسکندری                     رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال                     66580112  
             
  آقای اقبالی- مدیر کل اشتغال اتباع خارجی علی اقبالی    مدیر کل اشتغال اتباع خارجی         
  88892665