معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

   نام و نام خانوادگی  سمت   شماره تماس شماره فکس 
دکتر منصوری

 

 

 دکتر عیسی منصوری

 

 

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

 

 

 64492303

 

 

 66580158


مشاورین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

   نام و نام خانوادگی سمت   شماره تماس  شماره فکس
مهری

 

 

 غلامعباس مهری

 

 

 مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 

 

 64492597

 

 

 66580158

کارگر

 

 محمدرضا کارگر شورکی

 

 مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 

 64492670

 

66580158


مدیران کل حوزه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

   نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس   شماره فکس
ازوجی  

 

 

دکتر علاء الدین ازوجی

 


 مشاوروزیر و مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال

 


 64492656

 


 66580091

محمودبی سفید کوهی

 

 

حسین محمودی سفیدکوهی 

 

 

 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کارو کاریابیها

 

 

 64492472

 

 

 66580059

 ابراهیمی

 

 

 

محسن ابراهیمی

 

 

 

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی

 

 

 

88900543

 

 

 

 88892665

  سرهنگی

 

 

 

رحیم سرهنگی

 

 

 

 مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

 

 

 

 64492378

 

 

 

66580082

 محمد اسکندری

 

 

 

 محمد اسکندری

 

 

 

 رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال

 

 

 

 66580188

 

 

 

 66580112

 مهناز امامدادی

 

 

 مهناز امامدادی

 

 

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

 

 

64492857

 

 

 64492532