منبع فایل 3 - نمایش فایل

نشریه شماره 5-( شرحی برچالشهاوراهکارهای بهبودفضای کسب وکاردرایران)

توضیح مختصر
گزارش "شاخص سهولت فضای کسب و کار" که توسط بانک جهانی منتشر میشود از جمله گزارشهای مهم و موثری است که هم به تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشورها کمک شایان توجهی مینماید و هم به مراکز تصمیمگیری، سیاستگذاری و مدیریت کشورهاکمک میکند تا اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند....
توضیحات

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید