منبع فایل 3 - نمایش فایل

نشریه شماره7-(سیاست کلان اقتصادی،رشد و اشتغال)

توضیح مختصر
در حوزه سیاستگذاری، چندی است رویکرد یاستگذاران در عرصه بینالمللی به سمت رشد فراگیر متمایل گشته است .رشد فراگیر، در واقع رشدی است پایدار و مبتنی بر تبادلات و هماهنگیهای بین بخشی نهادهای اقتصادی و اجت ماعی ومشارکت تمامی افراد جامعه که منجر به کاهش نابرابری درآمدی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار میگردد.....

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید