منبع فایل 3 - نمایش فایل

طرح کارانه اشتغال جوانان(کاج)

توضیح مختصر
ویژگی بارز کشورهایی که در مرحله خروج از رکود قرار دارند جهت گیریهای سیاستی دولت به سوی سرمـایه گذاری و انجام هزینه در بازار کار در قالب اعطاء مشوقها و اعمال حمایتها برای طرف های عرضه و تقاضای بازار کار است. اجرای این سیاستها فرصت مناسبی را برای بنگاههای اقتصادی فراهم میآورد تا با بهره مندی از آن ضمن توسعـه و ارتقـاء توانمندیهای منابع انسانی و تحقق اهداف اقتصادی، گام-های موثری در جهت پایـداری بردارند.

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید