جشنواره کارآفرینی 97

کتابچه معرفی کارافرینان برتر ملی-سال1397