مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

ارتباط مستقیم با رحیم سرهنگی - مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی