مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی

ارتباط مستقیم با پریسا ریاحی - مدیر دفتر توسعه کارآفرینی