معرفی کتابهای کارآفرینی

1-مدیریت بر نوآوری پایدار

نویسنده: پروفسور مکس ول  Ian  E  MAXWELL
مترجم: سید حسن هفده تن

مطمئن باشید با مطالعه عمیق این کتاب انسان دیگیری خواهید شد
این کتاب را از غرفه موسسه کار و  تأمین اجتماعی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهیه فرمایید.

2-ضرورت پایدارسازی بنگاههای کوچک و متوسط

SMEs

مولفین:مهندس سید حسن هفده تن-مژگان نوش آبادزاده-ملیحه خدامی-نسیم قدس

ناشر: بصیر-تهران صندوق پستی1491--13445

تلفن:66018714--6015728