رزومه کاری روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی سراسر کشور

استان  رئیس کانون  دبیر کانون
 آذربایجان شرقی  
 آذربایجان غربی    
 اردبیل    
 اصفهان    
 البرز  
 ایلام  
 بوشهر
 تهران    
 چهارمحال و بختیاری   رزومه کاری دبیر کانون چهارمحال-آقای رستمی
 خوزستان
 خراسان جنوبی  
 خراسان رضوی رزومه کاری رئیس کانون خ -رضوی- آقای روشنک رزومه کاری دبیر کانون خ-رضوی- خانم سنویی محصل
 خراسان شمالی  
 زنجان
 سیستان و بلوچستان  

 سمنان
 قم    
 قزوین    
 فارس  
 کردستان
کرمانشاه   
کرمان     
کهکیلویه و بویر احمد  رزومه کاری رئیس کانون کهکیلویه- آقای جعفری
گلستان 
 گیلان  
 لرستان    
 مازندران    
 مرکزی
 هرمزگان  
 همدان    
یزد  رزومه کاری رئیس کانون یزد-دکترشهنوازیان