کارآفرینان موفق ایرانی

مجموعه کتابهای زندگینامه کارآفرینان

متون مصاحبه با 30 کارآفرینی موفق ایرانی