روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی

رزومه کاری روساودبیران کانونهای کارآفرینی استانی

نام استان 

 رئیس کانون

دبیر کانون

آذربایجان شرقی

رزومه کاری رئیس کانون آذر-شرقی- ستاری رزومه کاری رئیس کانون آذر-شرقی- ستاری


رزومه کاری دبیر کانون آذربایجانشرقی- مرادی رزومه کاری دبیر کانون آذربایجانشرقی- مرادی


      آذربایجان غربی

رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی استان آذر غربی-آقای میرزاده

رزومه کاری رئیس کانون آذر غربی-

میرزاده

 

    اردبیل

 

 

رزومه کاری دبیرکانون اردبیل-فرهودی

رزومه کاری دبیرکانون اردبیل-

فرهودی

 

    اصفهان

 

 

  البرز

   

  ایلام

رزومه کاری رئیس کانون ایلام-آقای اکبری

رزومه کاری رئیس کانون ایلام-

علی اکبری

 

رزومه کاری دبیرکانون کارآفرینی ایلام- بیگی

رزومه کاری دبیرکانون ایلام-

بیگی

  بوشهر

رزومه کاری رئیس کانون بوشهر- اکبر اکبری
رزومه بوشهر-مجاب رزومه بوشهر-مجاب

   تهران

رزومه کاری استان تهران

رزومه کاری رئیس کانون تهران-

حامدی نیا


 چهارمحال بختیاری

رزومه کاری رئیس کانون چهارمحال- تورج اسفند مند

رزومه کاری دبیر کانون چهارمحال- محمد رستمی 

  خراسان جنوبی

رزومه کاری رئیس کانون جنوبی- خیریه

خراسان رضوی

رزومه کاری رئیس کانون رضوی- محمد حسین روشنک 

رزومه کاری دبیر کانون رضوی-خانم سنویی محصل 

    خراسان شمالی

رزومه استان خراسان شمالی-رانی نسب

رزومه کاری رئیس کانون خراسان شمالی-

ربانی نسب


    خوزستان


 


 

  زنجان

رزومه کاری استان زنجان- بیات

رزومه کاری رئیس کانون زنجان-

بیات

رزومه کاری استان زنجان- نیتی رزومه کاری  زنجان- نیتی

سیستان و بلوچستان

 

 

سمنان

   

 

  فارس


 
رزومه کاری دبیر کانون فارس- حسن پور

 قزوین

 

رزومه کاری رئیس کانون قزوین-آقای ساروخانی

رزومه کاری رئیس کانون قزوین-

آقای ساروخانی

 


 قم


رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی قم-آرانی

رزومه کاری رئیس کانون قم-

آرانیرزومه کاری دبیر کانون کارآفرینی استان قم- بیگدلی

رزومه کاری دبیر کانون قم-

بیگدلی


  کردستان

رزومه کاری استان کردستان

رزومه کاری رئیس کانون کردستان-

صلواتی

 

  کرمان

 

 

 کرمانشاه

رزومه کاری رئیس کانون کرمانشاه- سنجابی

رزومه کاری رئیس کانون کرمانشاه-

سنجابی

 

رزومه کاری دبیرکانون کرمانشاه- مرادی رزومه کاری دبیرکانون کرمانشاه- مرادی

 

کهکیلویه و بویر احمد 

رزومه کاری رئیس کانون کهکیلویه- جعفری

رزومه کاری دبیر کانون کهکیلویه- قاسم پور 

 گلستان

رزومه کاری رئیس کانون- رحمانی

رزومه کاری رئیس کانون-

رحمانی

 

  گیلان

 

رزومه کاری رییس کانون کارآفرینی استان گیلان

رزومه کاری رییس کانون گیلان-

رحیمی                                         

  لرستان

رزومه کاری رئیس کانون کارآفرینی لرستان- دکتر فکوری

رزومه کاری رئیس کانون لرستان-

دکتر فکوری

مازندران
رزومه کاری استان مازندران-عباسی

رزومه کاری رئیس کانون مازندران-

عباسی

 

 مرکزیرزومه کاری دبیرکانون مرکزی-

فرشیدپور

 هرمزگان

رزومه کار استان هرمزگان-ایروش

رزومه کاری رئیس کانون هرمزگان-

ایروش

رزومه کاری استان هرمزگان

رزومه کاری دبیر کانون هرمزگان-

دادیان

 

 همدان

 

 

 یزد

 رزومه کاری رئیس کانون یزد- دکتر شهوازیان

رزومه کاری دبیرکانون کارآفرینی یزد- هزارخانی

رزومه کاری دبیرکانون یزد-

هزارخانی