ارتباط مستقیم با عیسی منصوری - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال