پرسشنامه مراکز رشد

 پرسشنامه مراکز رشد


پرسشنامه مراکز رشدپرسشنامه مراکز رشد
 دفتر توسعه کارآفرینی وزارت متبوع بنا به ماموریتهای محوله و با توجه به اهمیت و ضرورت بحث آموزش در ارتقاء کارآفرینان درصدد است در برنامه های سال جاری ، دوره های آموزش تخصصی کارآفرینی بر اساس استانداردهای بین المللی برای شرکت های مستقر در آن مراکز را طراحی و اجرا نماید .در این راستا خواهشمنداست پس ازلودکردن پرسشنامه مذکور باتسریع درتکمیل و ارسال به پست الکترونیکی karafarini@mcls.gov.ir  ویا بانمابر 66580082-021 ما را یاری فرمایید